Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, thị xã ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên
Ngày 18/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1494/UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên.

2. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng.

3. Địa điểm: phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên.

4. Tổng kinh phí: 514,2 triệu đồng (trong đó: giá trị phần công việc đã thực hiện: 41,0 triệu đồng, giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 91,5 triệu đồng, giá trị phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 381,7 triệu đồng).

5. Nguồn vốn: Từ nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2021.


Dưới đây là toàn văn Quyết định số 1494: Tải tại đây.pdf