Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Duy Tiên

Văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo điều hành  
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Duy Tiên
Toàn văn Quyết định được đăng tải 1748.pdf