Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường Yên Bắc thị xã Duy Tiên (...

Giới thiệu chung Định hướng phát triển  
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường Yên Bắc thị xã Duy Tiên ( lần 02)
Ngày 31/3/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 639/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường Yên Bắc thị xã Duy Tiên ( lần 02)

Tải toàn văn Quyết định số 639/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường Yên Bắc thị xã Duy Tiên ( lần 02)​​: ​QĐ639.pdf
Tin liên quan