Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Duy Tiên

Giới thiệu chung Định hướng phát triển  
Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Duy Tiên
Ngày 30/9/2020 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1979/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Duy Tiên
Toàn văn Quyết định số 1979/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Duy Tiên​: QĐ1979.pdf