Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đồng Văn Xanh

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đồng Văn Xanh
Ngày 09/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 727/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đồng Văn Xanh
 Dưới đây là toàn văn Quyết định số 727/QĐ-UBNDQĐ 727