Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Những nội dung chính của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng

Thông tin cần biết  
Những nội dung chính của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng
Hội nghị Trung ương lần thứ sáu nhằm hoàn thành về cơ bản việc triển khai nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 

Theo TTXVN/Vietnam+/Hanamtv.vn

TTXVN/Vietnam+/Hanamtv.vn