Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ nút giao QL 38B đến khu vực quy ...

Hợp tác - Đầu tư Định hướng mục tiêu  
Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ nút giao QL 38B đến khu vực quy hoạch cảng Yên Lệnh thuộc địa bàn thị xã Duy Tiên
Ngày 10/6/2020, HĐND tỉnh Hà Nam ban hành Nghị quyết số số 30/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ nút giao QL 38B đến khu vực quy hoạch cảng Yên Lệnh thuộc địa bàn thị xã Duy Tiên
Tải Nghị quyết Nghị quyết số số 30/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ nút giao QL 38B đến khu vực quy hoạch cảng Yên Lệnh thuộc địa bàn thị xã Duy Tiên​: NQ30.pdf