Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết của HĐND thị xã Duy Tiên về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Thông tin cần biết  
Nghị quyết của HĐND thị xã Duy Tiên về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Ngày 19/7/2021, HĐND thị xã Duy Tiên ban hành Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Dưới đây là toàn văn Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025:Tải tại đây.pdf