Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra việc thực hiện pháp luật Bảo vệ môi trường, pháp luật Tài nguyên nước của các tổ chức, cơ sở, hộ gia đình, c...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kiểm tra việc thực hiện pháp luật Bảo vệ môi trường, pháp luật Tài nguyên nước của các tổ chức, cơ sở, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện Duy Tiên
Kiểm tra việc thực hiện pháp luật Bảo vệ môi trường, pháp luật Tài nguyên nước của các tổ chức, cơ sở, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện Duy Tiên
Dưới đây là toàn văn Quyết định số 3757.pdf