Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghi...

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ
Ngày 25/6/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Báo cáo số 144/BC-UBND về Kết quả thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020  của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ

Dưới đây là toàn văn báo cáo: 144.pdf