Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn thị xã...

Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học, nhiệm vụ khoa học, đề án, kế hoạch  
Kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn thị xã Duy Tiên
ngày 26/3/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành báo cáo số 65/BC-UBND vê việc báo cáo Kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn thị xã Duy Tiên

 Để thực hiện có hiệu quả Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Duy Tiên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thị xã thực hiện lồng ghép việc ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại vào các hoạt động tuyên truyền chung về môi trường và đa dạng sinh học như: Chỉ thị số 04-CT/HU ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo vệ môi trường; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 29/8/2016 về bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã; Công văn số 348/UBND-NN$PTNT ngày 31/5/2019 V/v tăng cường quản lý tôm càng đỏ, sinh vật ngoại lai nguy hại.

Trong thời gian thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020, trên địa bàn thị xã Duy Tiên thời gian qua đã ngăn chặn, hạn chế sự phát tán của các loài sinh vật ngoại lai xâm hại như ốc bươu vàng, tôm càng đỏ, cây mai dương, cây trinh nữ móc,… gây hại cho con người, cây trồng và vật nuôi ra môi trường tự nhiên.

 Tải toàn văn báo cáo: Tải tại đây.pdf