Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. Kết quả rà soát hộ nghèo ...

Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học, nhiệm vụ khoa học, đề án, kế hoạch  
Kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. Kết quả rà soát hộ nghèo có khó khăn về nhà ở năm 2020
Ngày 21/01/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Báo cáo số 15/BC-UBND Kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. Kết quả rà soát hộ nghèo có khó khăn về nhà ở năm 2020
Dưới đây là toàn văn Báo cáo số 15/BC-UBND Kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. Kết quả rà soát hộ nghèo có khó khăn về nhà ở năm 2020: Tải tại đây.pdf