Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện Đề án 836/ĐA-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Kết quả thực hiện Đề án 836/ĐA-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh

Ngày 14/4/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Báo cáo số 84/BC-UBND về Kết quả thực hiện Đề án 836/ĐA-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh

Dưới đây là toàn văn báo cáo số 84/BC-UBND :84.pdf