Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.00...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Đại học Nam Cao, tỉnh Hà Nam
Ngày 10 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị nghe Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao và các đơn vị liên quan báo cáo đồ án Điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Đại học Nam Cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Quốc Huy chủ trì Hội nghị, dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh- Nguyễn Anh Chức; Lãnh đạo các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên.
Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo, ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận: ​​​​Tải Thông báo Kết luận số 1563 tại đây.pdf