Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã Duy Tiên

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã Duy Tiên
Với mục đích duy trì, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh (gọi chung là học sinh) trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông (gọi chung là trường học) nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh; Công tác triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị; phân công cụ thể, huy động sự tham gia, phối hợp nhiều cơ quan, ban ngành trong tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nội dung Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh bảo đảm hiệu quả, kịp thời, theo quy định; Ngày 06/4/2023, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường  giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã Duy Tiên
Tải toàn văn Kế hoạch tại đây:63KH.pdf