Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ hop HĐND huyện cuối năm 2018 đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân d...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ hop HĐND huyện cuối năm 2018 đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày 24 tháng 10 năm 2018, Thường trực HĐND huyện Duy Tiên ban hành Kế hoạch số 07/KH-TTHĐND Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ hop HĐND huyện cuối năm 2018 đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2016-2021.
Dưới đây là toàn văn kế hoạch07.pdf