Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám - BCH TW Đảng khóa XIII

Thông tin cần biết  
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám - BCH TW Đảng khóa XIII
Ngày 04/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối tới 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc; có hơn 1.441.200 cán bộ, đảng viên tham dự.Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm thị xã


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu NVH trung tâm thị xã
 

Toàn thị xã có 18 điểm cầu gồm điểm cầu Nhà văn hóa Trung tâm, điểm cầu các xã, phường và Công an thị xã. Trong đó, điểm cầu Nhà văn hóa Trung tâm thị xã có các đồng chí Thường trực Thị ủy, Ủy viên BTV thị ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND thị xã, Ủy viên BCH đảng bộ thị xã, Trưởng, Phó các phòng ban, ngành, Bí thư, Phó bí thư và đảng viên của 43 Chi, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy.
 


Các đại biểu tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  tại điểm cầu NVH phường Hòa Mạc


Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (trong đó, 1 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; 0,5 ngày dành cho các tỉnh, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết).

 


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt Nghị quyết số 42-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới"


Tại hội nghị các đại biểu nghe truyền đạt 4 chuyên đề gồm: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Thông qua học tập nhằm quán triệt các nội dung cốt lõi, những điểm mới của nghị quyết hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XIII, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả./.


Thùy Hương - Quang Hiếu