Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giờ làm việc mùa hè tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã được thực hiện từ ngày ...

Thông tin cần biết  
Giờ làm việc mùa hè tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã được thực hiện từ ngày 16/4/2022 đến 15/10/2022
UBND thị xã Duy Tiên ban hành thông báo số 80/TB-UBND Thông báo giờ làm việc mùa hè tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã


Theo đó, giờ làm việc mùa hè tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã được thực hiện từ ngày 16/4/2022 đến 15/10/2022.

Sáng:       Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Chiều:     Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.


VP