Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo năm 2019

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Duy Tiên triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo năm 2019
Chiều ngày 06/3/2019, Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên tổ chức Hội nghị triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo năm 2019. Đồng chí Ngô Văn Liên - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Theo số liệu triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công và nhà ở cho hộ nghèo được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt thì trên địa bàn huyện có 1828 hộ thuộc đối tượng người có công và người nghèo nằm trong Đề án (Trong đó: có 1617 hộ thuộc đối tượng người có công và 211 hộ thuộc đối tượng hộ nghèo). Tới thời điểm này, trên địa bàn huyện: thuộc đối tượng người có công đã có 1279 nhà được xây mới và sửa chữa (trong đó:  từ nguồn vốn Trung ương có 1195 hộ đã được hỗ trợ, từ nguồn ngân sách tỉnh đã có 84 hộ đã được hỗ trợ), còn 338 hộ đang tiếp tục triển khai. Thuộc đối tượng hộ nghèo, có 55 hộ đã được hỗ trợ xây dựng từ các nguồn kinh phí không thuộc ngân sách nhà nước với số tiền gần 2 tỷ đồng; 156 hộ đề nghị được hỗ trợ theo Quyết định 1858 (trong đó có 38 hộ đã xây dựng)

Tại hội nghị, các xã, thị trấn đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả thực hiện tại địa phương, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để triển khai việc hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo đúng đối tượng, đúng quy định.


Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Liên - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND yêu cầu các xã, thị trấn cần thực hiện nghiêm túc theo Đề án được phê duyệt; tiến hành rà soát lại tất cả các đối tượng mà hiện nay đang có trong đề án; cần có biên bản làm việc cụ thể đối với từng hộ không thực hiện theo Đề án. Đối với các hộ nghèo, người có công quá khó khăn về xây mới và sửa chữa, UBND các xã, thị trấn cần kêu gọi các hội đoàn thể, các cơ quan, tổ chức tham gia giúp đỡ. Đối với các đối tượng phát sinh (cả người có công và hộ nghèo) rà soát lại và tổng hợp, lập danh sách cụ thể; trên cơ sở tổng hợp và danh sách chi tiết báo cáo UBND huyện (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện) trước 16 giờ 00 phút ngày 07/3/2019 để báo cáo UBND tỉnh. Giao phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các xã, thị trấn, có biểu mẫu cụ thể, chi tiết để tổng hợp từng đối tượng. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thực hiện nghiệm thu, giải ngân đảm bảo đúng quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các hội, đoàn thể tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, kêu gọi các nguồn hỗ trợ nhà ở để những người có công, hộ nghèo trên địa bàn huyện ổn định đời sống, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo./.


Tin: Hoàng Hồng
Ảnh: Quang Huy​