Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên tổ chức triển khai làm điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đ...

Thông tin cần biết  
Duy Tiên tổ chức triển khai làm điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia trên địa bàn thị xã
UBND thị xã phối hợp Cục chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai làm điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia trên địa bàn thị xã.


Toàn cảnh hội nghị 

Tới dự có đồng chí Nguyễn Bảo Trung - Phó Cục Ttrưởng Cục chuyển đổi số và thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, lãnh đạo Sở tài nguyên và môi trường, đại diện phòng PC 06 Công an tỉnh; Đồng chí Nguyễn Quý Hùng - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã, lãnh đạo một số cơ quan liên quan của thị xã, lãnh đạo UBND, công chức địa chính xây dựng, đại diện Tổ triển khai Đề án 06 các xã, phường.


 Đại diện Cục chuyển đổi số và thông tin dữ liệu TNMT trao đổi, giới thiệu nhiệm vụ, quy trình làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai thông tin nhà ở; phương án thu thập thông tin và kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Cục chuyển đổi số và thông tin dữ liệu TNMT trao đổi, giới thiệu nhiệm vụ, quy trình làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai thông tin nhà ở; phương án thu thập thông tin và kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện.Trong đó đi sâu giới thiệu quy trình 5 bước làm sạch, làm giàu dữ liệu như thu thập, chuẩn bị dữ liệu; chuẩn hóa, chuyển đổi, liên kết dữ liệu phục vụ điều tra, xác minh, rà sóat cập nhật, bổ sung thông tin; thu thập, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở; kết nối chia sẻ tích hợp dữ liệu và duy trì, vận hành, cập nhật dữ liệu.

Hiện trạng triển khai làm điểm tại phường Hòa Mạc theo phương án thủ công phát và thu phiếu giấy để thu thập, xác minh thông tin về đất đai, nhà ở, cơ sở y tế. Tổng số phiếu thu, phát 1.233/2.657 đạt tỷ lệ trên 46%. Trên cơ sở đó, đại biểu chia sẻ trao đổi nêu kết quả triển khai làm điểm tại phường Hòa Mạc, chỉ rõ khó khăn vướng mắc trong quá trình làm giàu, làm sạch dữ liệu như chủ hộ chuyển đổi, nhượng lại đất ở không có mặt tại địa phương gây khó khăn trong việc thu thập thông tin. Đồng thời đề xuất giải pháp thực hiện thời gian tới. 

Theo kế hoạch, các địa phương triển khai việc điều tra, thu thập thông tin đất đai, nhà ở đến 30/10/2023. Việc triển khai làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai thông tin nhà ở với mục tiêu dữ liệu đất đai được chuẩn hóa, bổ sung thông tin về chủ sử dụng đất, thửa đất, nhà ở, địa chỉ thửa đất, thông tin cơ sở y tế, phản ánh đúng hiện trạng đối với một số loại đất phi nông nghiệp; xác thực, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối, chia sẻ cho các bộ ngành, địa phương phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến đất đai, nhà ở theo quy định của pháp luật. Hoàn thiện kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích hợp, liên thông vận hành các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai theo Quyết định số 422 ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.


Đ/c Nguyễn Quý Hùng - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quý Hùng - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các xã phường chuẩn bị đủ hồ sơ tài liệu theo thẩm quyền quản lý. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thị xã chỉ đạo thành lập tổ điều tra phát phiếu, thu phiếu thu thập thông tin phù hợp với tình hình thực tế địa phương; Phối hợp chặt chẽ các ngành triển khai thực hiện hiệu quả; Đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, yêu cầu làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, thông tin nhà ở để người dân hiểu và thực hiện; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương báo cáo tiến độ thực hiện về UBND thị xã,…./.
                                                               

 
Hồng xiêm- Xuân Thắng