Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên tiếp tục tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ 07 giờ 30 phút...

Thông tin cần biết  
Duy Tiên tiếp tục tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ 07 giờ 30 phút, ngày 18/10/2021
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Công văn số 1115/UBND-VP về việc tiếp tục tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sau thời gian tạm dừng do dịch COVID – 19 gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường; Đài truyền thanh thị xã; Cổng thông tin điện tử thị xã.


Thực hiện Văn bản số 1114/UBND-YT ngày 14/10/2021 của UBND thị xã Duy Tiên về việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã. Để tạo điều kiện cho tổ chức, công dân giải quyết các thủ tục hành chính cần thiết trên địa bàn thị xã, UBND thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính giao dịch trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Duy Tiên, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường từ 07 giờ 30 ngày 18/10/2021.

2. Yêu cầu các công dân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã, các xã, phường thực hiện khai báo y tế, đeo khẩu trang và khử khuẩn trước khi vào làm việc. Trường hợp, người dân không thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch sẽ bị từ chối phục vụ.

Trường hợp Quầy giao dịch có lượng người chờ đông ở cùng một thời điểm, yêu cầu đảm bảo giữ khoảng cách phù hợp theo quy định.

3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch covid-19./.

VP