Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về báo cáo NCTKT và báo cáo NCKT dự án đầu tư...

Duy Tiên tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về báo cáo NCTKT và báo cáo NCKT dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT thuộc lĩnh vực GTVT
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Công văn số 248 /UBND-QLĐT tham ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về báo cáo NCTKT và báo cáo NCKT dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT thuộc lĩnh vực GTVT
Tải toàn văn Công văn số 248 /UBND-QLĐT: Tải tại đây.pdf