Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 của Chính phủ

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Duy Tiên tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 của Chính phủ
Ngày 17 tháng 3 năm 2023, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 208/UBND-TCKH về việc tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 của Chính phủ

Tải toàn văn Công văn số 208/UBND-TCKH: 208CV.pdf