Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên: Tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và định mứ...

Duy Tiên: Tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Ngày 23/3/2022,  UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 257 /UBND-GDĐT về  việc góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Theo công văn  này, Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên đã triển khai và chỉ đạo tham gia lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Thông tư, kết quả tổng hợp ý kiến cụ thể như sau:
  1. Ý kiến chung đối với Dự thảo Thông tư: Nhất trí 100% theo các nội dung quy định tại dự thảo Thông tư, không có ý kiến bổ sung vào dự thảo.
  2. Các ý kiến cụ thể theo các nội dung

 

 

 

1

Về danh mục vị trí việc làm (Điều 3):

- Bổ sung vị trí Chủ tịch HĐ trường theo hình thức kiêm nhiệm

- Bổ sung vị trí viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

- Bổ sung vị trí nhân viên tư vấn tâm lý, tạp vụ…

- Việc bổ sung vị trí Chủ tịch HĐ trường theo hình thức kiêm nhiệm, vị trí viên chức hỗ trợ người khuyết tật và nhân viên tư vấn tâm lý là rất cần thiệt cho các cơ sở GDMN.

- Đặc biệt là viên chức hỗ trợ người khuyết tật. Bởi giáo viên MN không phải là giáo viên được đào tạo chuyên sâu về giáo dục người khuyết tật học hòa nhập nên sẽ hạn chế việc nhận thức, đánh giá mức độ khuyết tật và cách thức, phương pháp giáo dục trẻ KT đạt hiệu quả.

- Đề xuất, kiến nghị: Không

 

 

 

2

Về định mức giáo viên:

Bỏ quy định (tối đa" mà quy định cụ thể: 2,5 giáo viên/nhóm trẻ, 2,2 Gv/lớp đối với lớp học 2 buổi /ngày (Điều 4)

- Sự cần thiết: Trên địa bàn thị xã Duy Tiên hiện do thiếu giáo viên nên việc bố trí số lượng trẻ/nhóm, lớp nhiều đơn vị bị cao hơn sơ với quy định, tạo sự quá tải trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

-Số GVMN hiện có trên địa bàn thị xã Duy Tiên là 497, trong đó có 493 giáo viên trong biên chế, có 4 giáo viên hợp đồng

- Số GVMN tính theo quy định của dự thảo Thông tư: 745 người

Số GVMN thiếu tính theo dự thảo Thông tư: 247 giáo viên

 

 

 

3

Các quy định về định mức, số lượng người làm việc đối với các vị trí: nhân viên tư vấn tâm lý, kế toán, y tế, văn thư, thủ quỹ, tạp vụ, bảo vệ, nấu ăn (Điều 4).

-100% các cơ sở GDMN trên địa bàn thị xã Duy Tiên tổ chức nuôi ăn bán trú là rất cần thiết và phù hợp về số lượng người ở các vị trí như dự thảo Thông tư đề ra.

- Tuy nhiên các vị trí như tư vấn tâm lý thuộc hợp đồng hay trong biên chế, nếu là hợp đồng thì nguồn kimh phí chi trả sẽ lấy từ đâu. Đối với bảo vệ, tạp vụ là lao động hợp đồng nên rất khó khăn trong việc tìm người trong độ tuổi lao động đối với địa bàn Duy Tiên là huyện trọng điểm khu công nghiệp

 

4

Các xác định định mức, số lượng người làm việc (Điều 5).Tại Điều 5, Việc xác định định mức, số lượng người làm việc là phù hợp và cần thiết

 

5

Hướng dẫn về cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp (Điều 6).Tại Điều 6 hướng dẫn về cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp rất phù hợp

 

6

Các nội dung quy định khác trong dự thảo Thông tư.Các nội dung khác đã phù hợp.

 Ủy ban nhân dân thị xã trân trọng tham gia góp ý./.


VP​