Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên tham gia ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 4/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Chính phủ

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Duy Tiên tham gia ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 4/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Chính phủ
Ngày 07/4/2023, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 303/UBND-QLĐT về việc  tham gia ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 4/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Chính phủ

UBND thị xã Duy Tiên nhận được Văn bản số 733/SXD-QHKT ngày 03 tháng 04 năm 2023 của Sở Xây dựng Hà Nam v/v tham gia ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 4/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, UBND thị xã Duy Tiên cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch. Tuy nhiên, UBND thị xã Duy Tiên tham gia với một số nội dung như sau:

Tại Mục 14, Phần III: Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Dự thảo Kế hoạch có nêu:“Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình về nhà ở nông thôn trên địa bàn; tiếp tục tuyên truyền, giải thích, vận động để người dân hiểu rõ và hưởng ứng tham gia các chính sách, đặc biệt là việc người dân tự nguyện vay vốn để làm nhà ở."

Để đảm bảo yêu cầu, định hướng về chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 4/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Chính phủ, đề nghị bổ sung, chỉnh sửa như sau: “Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình về nhà ở nông thôn trên địa bàn; tiếp tục tuyên truyền, giải thích, vận động để người dân hiểu rõ và hưởng ứng tham gia  các chính sách, đặc biệt là việc người dân tự nguyện vay vốn để làm nhà ở; đồng thời kết hợp, lồng ghép các chương trình giúp đỡ, hỗ trợ về nhà ở của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn vào chương trình hỗ trợ chung để đảm bảo sự hỗ trợ công bằng, nhất quán, góp phần nâng cao chất lượng nhà ở của người dân."

UBND thị xã Duy Tiên trân trọng tham gia ý kiến./

Tải Công văn số 303/UBND-QLĐT​:303.pdf