Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên: Tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Duy Tiên: Tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 11-KH/TU của BTVHU
Ngày 27 tháng 2 năm 2023, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 136/UBND-TCKH về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 11-KH/TU của BTVHU

Tải toàn văn Công văn số 136/UBND-TCKH​: 136.pdf