Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên: Gần 6.000 đảng viên học tập nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi l...

Thông tin Kinh tế xã hội  
Duy Tiên: Gần 6.000 đảng viên học tập nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam"
Chiều ngày 08/8/2022, Thị ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Nhà Văn hóa Trung tâm thị xã tới 17 điểm cầu các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã với dự tham gia của gần 6000 cán bộ, đảng viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy.Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa Trung tâm thị xã

Đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm thị xã; Đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí Thư Thường trực Thị ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hội trường tầng 3 – UBND thị xã;  các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, phường chủ trì hội nghị  tại điểm cầu 16 xã, phường trên địa bàn thị xã.

 

PGS,TS Nguyễn Viết Thảo – Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh uyền đạt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu được nghe PGS,TS Nguyễn Viết Thảo – Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí đi sâu vào phân tích 6 nội dung chủ yếu của tác phẩm:

(1) Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội (CNXH), bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên CNXH, vì sao Việt nam lựa chọn con đường đi lên CNXH và đi lên CNXH bằng cách nào?

(2) Khẳng định và làm rõ mô hình CNXH ở Việt Nam và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam;

(3) Làm rõ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam;

(4) Làm rõ những thành tựu trên con đường xây dựng CNXH, đặc biệt là hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã giành được những thắng lợi to lớn, từng bước xây dựng CNXH hiện thực ở Việt Nam với những thành tựu to lớn: kinh tế phát triển, lực lượng sản xuất được tăng cường; tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, liên tục; đời sống nhân dân được cải thiện, nhiều vấn đề xã hội được giải quyết; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng thế và lực của quốc gia được tăng cường; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

(5) Làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam, tập trung vào những nội dung cốt lõi: Về phát triển kinh tế - xã hội; về phát triển văn hóa, con người; Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Về lĩnh vực đối ngoại; Đặc biệt nhấn mạnh “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp cách mạng".

(6) Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về CNXH, Con đường đi lên CNXH, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin cá dân đối với Đảng, Nhà nước.

 
Đ/c Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị

Để đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và coi đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được triển khai hiệu quả, thiết thực, đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu: Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này gắn với đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa" theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Ban Chỉ đạo 38 thị xã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bảc các quan điểm sai trái, thù địch về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các cơ quan thông tin, truyền thông xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền giới thiệu tác phẩm, những nội dung cốt lõi về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự, tin, bài kịp thời phản ánh các nội dung, hình thức đợt sinh hoạt chính trị về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường tuyên truyền các điển hình, nhân tố mới, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua và đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung của tác phẩm. Ban Tuyên giáo Thị ủy tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền hằng tháng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội, đảm bảo thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã xây dựng kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm; tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, hội viên; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi... để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ hội viên đặc biệt là thế hệ trẻ về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và nội dung tác phẩm; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội./.

 

 

 Hoàng Hồng - Quang Huy