Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên đề nghị phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam

Duy Tiên đề nghị phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam
Tải Toàn văn tờ trình: 96.signed.pdf
Tin liên quan