Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên: Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Duy Tiên: Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ năm 2020
Ngày 01/3/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 514/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ năm 2020.


Theo đó, có 11 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thị xã ban hành hết hiệu lực toàn bộ năm 2020 (Tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)

Dưới đây là Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ năm 2020 do UBND thị xã Duy Tiên ban hành

 

STTTên loại văn bảnSố, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bảnTên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bảnLý do hết hiệu lựcNgày hết hiệu lực
1Quyết địnhSố 02/2015/QĐ-UBND ngày 9/7/2015Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp huyện Duy TiênBị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thị xã Duy Tiên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thị xã Duy Tiên7/4/2020
2Quyết địnhSố 04/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụhuyện Duy TiênBị bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thị xã Duy Tiên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ  thị xã Duy Tiên7/4/2020
3Quyết địnhSố 02/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy TiênBị bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thị xã Duy Tiên về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Duy Tiên7/4/2020
4Quyết địnhSố 03/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Duy TiênBị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thị xã Duy Tiên Về việc quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thị xã Duy Tiên7/4/2020
5Quyết địnhSố 04/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Duy TiênBị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thị xã Duy Tiên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thị xã Duy Tiên7/4/2020
6Quyết địnhSố 05/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Duy TiênBị bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thị xã Duy Tiên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội  thị xã Duy Tiên7/4/2020
7Quyết địnhSố 06/2016/QĐ-UBND ngày 18/4/2016Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Duy TiênBị bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thị xã Duy Tiên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Duy Tiên7/4/2020
8Quyết địnhSố 07/2016/QĐ-UBND ngày 18/4/2016Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Duy TiênBị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thị xã Duy Tiên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Duy Tiên7/4/2020

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Quyết định

 

 

 

Số 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/4/2016

 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế huyện Duy TiênBị bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thị xã Duy Tiên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế thị xã Duy Tiên7/4/2020
10Quyết địnhSố 09/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hoá và Thông tin huyện Duy TiênBị bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thị xã Duy Tiên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Duy Tiên7/4/2020
11Quyết địnhSố 10/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016Về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Duy TiênBị bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân (UBND) Thị xã Duy Tiên về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị thị xã Duy Tiên7/4/2020