Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên chính thức trở thành thị xã kể từ ngày 01/01/2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Duy Tiên chính thức trở thành thị xã kể từ ngày 01/01/2020
Ngày 17/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam

 Nghị quyết gồm 05 điều quy định về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam

Trong đó, đối với huyện Duy Tiên gồm:

Điều 1, Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các xã, thị trấn thuộc huyện Duy Tiên; thành lập thị xã Duy Tiên và các phường, xã thuộc thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

1. Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các xã, thị trấn thuộc huyện Duy Tiên đối với các xã, thị trấn được quy hoạch lên phường của huyện để đảm bảo đúng quy định về diện tích tự nhiên, quy mô dân số.

2. Thành lập thị xã Duy Tiên trên cơ sở toàn bộ 120,92 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 154.016 người của huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thị xã Duy Tiên giáp các huyện: Bình Lục, Kim Bảng, Lý Nhân; thành phố Phủ Lý; thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

3. Thành lập các phường thuộc thị xã Duy Tiên sau khi điều chỉnh địa giới hành chính quy định tại khoản 1 Điều này như sau:

a, Thành lập phường Bạch Thượng trên cơ sở toàn bộ 6,24 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.960 người của xã Bạch Thượng.

Phường Bạch Thượng giáp các phường: Duy Minh, Đồng Văn, Yên Bắc và thành phố Hà Nội.

b, Thành lập phường Châu Giang trên cơ sở toàn bộ 12,81km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 17.219 người của xã Châu Giang

Phường Châu Giang giáp phường Hòa Mạc, phường Yên Bắc, các xã: Chuyên Ngoại, Mộc Bắc, Mộc Nam và thành phố Hà Nội.

c, Thành lập phường Duy Hải trên cơ sở toàn bộ 5,50 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.473 người của xã Duy Hải

Phường Duy Hải giáp phường Duy Minh; huyện Kim Bảng và thành phố Hà Nội.

d, Thành lập phường Duy Minh trên cơ sở toàn bộ 5,71km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.861 người của xã Duy Minh.

Phường Duy Minh giáp các phường: Bạch Thượng, Duy Hải, Đồng Văn, Hoàng Đông; huyện Kim Bảng và thành phố Hà Nội.

đ, Thành lập phường Đồng Văn trên cơ sở toàn bộ 5,59 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.327 người của thị trấn Đồng Văn.

Phường Đồng Văn giáp các phường: Bạch Thượng, Duy Minh, Hoàng Đông, Tiên Nội, Yên Bắc.

e, Thành lập phường Hòa Mạc trên cơ sở toàn bộ 5,68km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.488 người của thị trấn Hòa Mạc.

Phường Hòa Mạc giáp phường Châu Giang, phường Yên Bắc và các xã: Chuyên Ngoại, Trác Văn, Yên Nam.

g, Thành lập phường Hoàng Đông trên cơ sở toàn bộ 6,36 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.556 người của xã Hoàng Đông.

Phường Hoàng Đông giáp các phường: Duy Minh, Đồng Văn, Tiên Nội; huyện Kim Bảng và thành phố Phủ Lý;

h, Thành lập phường Tiên Nội trên cơ sở toàn bộ 6,86 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.843 người của xã Tiên Nội.

Phường Tiên Nội giáp các phường: Đồng Văn, Hoàng Đông, Yên Bắc, xã Tiên Ngoại và thành phố Phủ Lý.

i, Thành lập phường Yên Bắc trên cơ sở toàn bộ 7,05 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.399 người của xã Yên Bắc.

Phường Yên Bắc giáp các phường: Bạch Thượng, Châu Giang, Đồng Văn, Hòa Mạc, Tiên Nội, xã Yên Nam và thành phố Hà Nội.

4. Thành lập xã Tiên Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ 3,52 km2 diện tích tự nhiên, 3.727 người của xã Châu Sơn; toàn bộ 2,36 km2 diện tích tự nhiên, 3.120 người của xã Tiên Phong và toàn bộ 6,43 km2 diện tích tự nhiên, 7.085 người của xã Đọi Sơn. Sau khi thành lập, xã Tiên Sơn có 12,31 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.932 người.

Xã Tiên Sơn giáp xã Tiên Ngoại, xã Yên Nam; huyện Bình Lục, huyện Lý Nhân và thành phố Phủ Lý.

5. Sau khi thành lập, thị xã Duy Tiên có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 09 phường: Bạch Thượng, Châu Giang, Duy Hải, Duy Minh, Đồng Văn, Hòa Mạc, Hoàng Đông, Tiên Nội, Yên Bắc và 07 xã: Chuyên Ngoại, Mộc Bắc, Mộc Nam, Tiên Ngoại, Tiên Sơn, Trác Văn, Yên Nam.

Điều 3. Thành lập Toàn án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

1. Thành lập Tòa án nhân dân thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

2. Thành lập Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam trên cơ sở kế thừa Viện Kiểm sát nhân dân huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

 Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020

Dưới đây là toàn văn Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam:  Tải Nghị quyết số 829 tại đây Hoàng Hồng (TH)