Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên khóa XIX, kỳ họp thứ 2 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Duy Tiên

Tổ chức bộ máy Hội đồng nhân dân  
Điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên khóa XIX, kỳ họp thứ 2 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Duy Tiên
Điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên khóa XIX, kỳ họp thứ 2 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Duy Tiên
Toàn văn Nghị quyết số 02.PDF