Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các hội, đoàn thể

Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy  
Các hội, đoàn thể

1. HỘI NÔNG DÂN

 Điện thoại: 0226 3830 592

 1.1 Bà Phạm Thị Tiền Giang
              Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân thị xã
              Sinh năm: 1983
              Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học NN, Đại học Luật    

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp    

 

2. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Điện thoại: 0226 3830 591

    2.1 Bà Chu Thị Hồng

               Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã

               Năm sinh: 1981
               Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học KHXH&NV

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

   2.2 Bà Trần Thị Hương

               Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã

               Năm sinh: 1981
               Quê quán: xã Trác Văn - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học – Thông tin học

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

   2.3 Bà Nguyễn Thị Yến

               Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã

               Năm sinh: 1984
               Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

3. HỘI CỰU CHIẾN BINH

Điện thoại: 0226 3830 596

     3.1 Ông Đàm Xuân Trường

               Chức vụ: Chủ tịch hội Cựu chiến binh thị xã

               Năm sinh:
               Quê quán:  Phường Hòa Mạc - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn:
               Trình độ lý luận chính trị:

     3.2 Ông Ngô Quốc Vũ

               Chức vụ: Phó Chủ tịch hội Cựu chiến binh thị xã

               Năm sinh: 
               Quê quán:

               Trình độ chuyên môn:
               Trình độ lý luận chính trị:

    3.3 Ông Nguyễn Văn Loạn

               Chức vụ: Phó Chủ tịch hội Cựu chiến binh thị xã

               Năm sinh: 1948
               Quên quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: chuyên ngành Quân sự

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

4. HỘI KHUYẾN HỌC

Điện thoại: 0226 3550 730

    5. Ông Phạm Đức Luân

              Chức vụ: Chủ tịch hội Khuyến học

              Sinh năm: 1962

              Quê quán: xã Mộc Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi – CN Công trình thủy lợi
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 

              Email: phạmducluan@hanam.gov.vn

 

5. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Điện thoại: 0226 3830 627 

     5.1 Bà Phạm Thanh Hải Hằng

               Chức vụ: Chủ tịch hội chữ thập đỏ

               Sinh năm: 1974                                   

               Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên  

               Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

               Trình độ lý luận chính trị - Hành chính: Trung cấp             

               Điện thoại: 0976440289           

               Email: phamthanhhaihang@hanam.gov.vn           


6. HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

    6.1 Ông Lương Mạnh Lệ

               Chức vụ: Chủ tịch hội TNXP thị xã

               Năm sinh: 1940

               Trình độ chuyên môn: Trung cấp

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

7. HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

 Điện thoại: 0226 3503 795

    7.1 Ông Vũ Công Chiến

              Chức vụ:  Chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC

              Năm sinh: 1950

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

    7.2 Ông Nguyễn Văn Hoằng

              Chức vụ: Phó chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC

              Năm sinh: 1955

              Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quân sự

 

8. ĐOÀN THANH NIÊN THỊ XÃ

Điện thoại: 0226 3830 583

    8.1 Bà Vũ Thị Huyền Trang

               Chức vụ: Bí thư Thị đoàn
               Năm sinh: 1989

               Quê quán: Xã Nguyễn Úy – huyện Kim Bảng

               Trình độ chuyên môn: Đại học

               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

               Điện thoại: 0833302189

               Email: vuminhchau267@gmail.com

    8.2 Bà Vũ Thị Lệ Thu

               Chức vụ: Phó Bí thư Thị đoàn
               Năm sinh: 1993

               Quê quán: Phường Tiên Nội – thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

               Điện thoại: 0376733623

               Email: thuvu110@gmail.com 


9. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

 Điện thoại: 0226 3830 136

     9.1 Bà Lê Thị Thu Phương 
              Chức vụ: Chủ tịch liên đoàn lao động thị xã 
              Năm sinh: 1979

              Quê quán: Xã – thị xã Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học 
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

     9.2 Ông  Nguyễn Việt Hùng
              Chức vụ: Phó Chủ tịch liên đoàn lao động thị xã 
              Năm sinh: 1976

              Quê quán: Xã Thanh Lưu – thị xã Thanh Liêm
              Trình độ chuyên môn: Đại học – Quản trị kinh doanh
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

10. UỶ BAN MTTQ

Điện thoại: 0226 3830 375

     10.1 Ông Trần Đình Tiến

              Chức vụ: Trưởng Ban dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị xã

              Sinh năm: 1968                                    

              Quê quán: xã Châu Sơn - thị xã Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 726

              Email: trandinhtien@hanam.gov.vn  

    10.2 Phạm Thị Tâm

               Chức vụ: Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã

               Sinh năm: 1976

               Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội
               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp​