Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2022-2025

Thông tin cần biết  
Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2022-2025
Ngày 08/9/2022, UBND tỉnh ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, định hướng giai đoạn 2022-2025 kèm theo Quyết định số 1708/QĐ-UBND.
Hanamtv.vn