Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn của UBND tỉnh Hà Nam về việc lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và thành lập các phường thuộc thị xã Duy Tiên

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Công văn của UBND tỉnh Hà Nam về việc lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và thành lập các phường thuộc thị xã Duy Tiên
Công văn số 1541/UBND-NC ngày 03 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và thành lập các phường thuộc thị xã Duy Tiên (kèm theo biểu mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri)

Chi tiết Công văn (kèm theo biểu mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri) xem file đính kèm dưới đây: 
1541.pdf
duytien.gov.vn