Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan hành chính, sự nghiệp thị xã

Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy  
Cơ quan hành chính, sự nghiệp thị xã

1. Văn phòng HĐND&UBND thị xã
Điện thoại: 0226 3830 013
   1.1  Ông Nguyễn Thanh Bình 
              Chức vụ: Chánh văn phòng 
              Sinh năm: 1975
              Quê quán: Phường Yên Bắc – thị xã Duy TIên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
                                                  Thạc sỹ - Quản lý giáo dục
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Email: nguyenthanhbinh@hanam.gov.vn 

   1.2  Bà Phạm Thị Phương Thảo 
             Chức vụ: Phó Chánh văn phòng 
             Sinh năm: 1980
             Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên 
             Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học XH&NV, ĐH Luật 
             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
             Email: phamthiphuongthao@hanam.gov.vn   

   1.3  Ông Ứng Văn Thanh 
             Chức vụ: Phó Chánh văn phòng 
             Sinh năm: 01/3/1982
             Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên 
             Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Kinh tế nông nghiệp 
             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
             Email: ungvanthanh@hanam.gov.vn   

 

2. Phòng Quản lý đô thị thị xã
Điện thoại: 0226 3550 765
    2.1 Ông Vũ Mạnh Hải 
              Chức vụ: Trưởng phòng
              Sinh năm; 1971
              Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Thủy nông cải tạo đất
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Email: vumanhhai@hanam.gov.vn

    2.2 Ông Nguyễn Đức Thuận
              Chức vụ: Phó trưởng phòng
              Sinh năm: 1977
              Quê quán: xã Hoàng Đông - thị xã Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Đại Nam
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
              Email: nguyenducthuan@hanam.gov.vn 

 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
Điện thoại: 0226 3830 025
   3.1 Ông Bùi Đình Thanh
              Chức vụ: Trưởng phòng
              Sinh năm: 1976
              Quê quán: xã Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm
                                                  Thạc sỹ - Quản lý giáo dục
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    3.2 Bà Đào Thị Ngọc Lý
             Chức vụ: Phó trưởng phòng
             Sinh năm: 1973
             Quê quán: xã Trác Văn - thị xã Duy Tiên 
             Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Email: daothingocly@hanam.gov.vn

   3.3 Ông Vũ Hữu Dũng
              Chức vụ: Phó trưởng phòng
              Sinh năm: 1981
              Quê quán: xã Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm
                                                  Thạc sỹ - Quản lý giáo dục
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
             Email: vuhuudung@hanam.gov.vn                         

 

4. Phòng Lao động -TB&XH thị xã
Điện thoại: 0226 3551 019
    4.1 Ông Nguyễn Văn Khuyến
             Chức vụ: Trưởng phòng
             Sinh năm: 1967
             Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: ĐH Công đoàn
                                                      Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
             Email: nguyenvankhuyen@hanam.gov.vn

    4.2  Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn
             Chức vụ: Phó trưởng phòng
             Sinh năm: 1973
             Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán
             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
             Email: nguyenthithanhnhan@hanam.gov.vn 

 

5. Phòng Nội vụ thị xã
Điện thoại: 0226 3830 055
     5.1 Ông Trịnh Vũ Trung
             Chức vụ: Trưởng phòng
             Sinh năm: 1973
             Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: ĐH Tài chính
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
             Email: trinhvutrung@hanam.gov.vn

     5.2 Bà Kiều Thị Luyến
             Chức vụ: Phó trưởng phòng
             Sinh năm: 1980
             Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý
             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
             Email: kieuthiluyen@hanam.gov.vn 

 

6. Phòng Kinh tế thị xã
Điện thoại: 0226 3830 046
    6.1 Ông Phạm Văn Thập
             Chức vụ: Trưởng phòng
             Sinh năm: 1975
             Quê quán: xã Tiên Nội - thị xã Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp
                                                 Thạc sỹ Kinh tế
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
             Email: phamvanthap@hanam.gov.vn

    6.2 Ông Phạm Đăng Khôi
             Chức vụ: Phó Trưởng phòng
             Sinh năm: 1984
             Quê quán: xã Mộc Bắc - thị xã Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành KH cây trồng
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
             Email: phamdangkhoi@hanam.gov.vn

    6.3 Ông Bùi Xuân Phương
              Chức vụ: Phó trưởng phòng
              Sinh năm: 1987
              Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
              Email: nguyenducthuan@hanam.gov.vn 

 

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã

Điện thoại: 0226 3830 097

   7.1 Ông Nguyễn Mạnh Đạt

              Chức vụ: Trưởng phòng

              Sinh năm: 1978

              Quê quán: xã Hoàng Đông - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

   7.2 Ông Lương Văn khương 
             Chức vụ: Phó trưởng phòng 
             Sinh năm: 1975
             Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên 
             Trình độ chuyên môn: Đại học
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
             Điện thoại: 0983099553

             Email: luongbankhuong@hanam.gov.vn 
   7.3 Bà Phạm Thị Thu Hiền 
             Chức vụ: Phó trưởng phòng 
             Sinh năm: 1980
             Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên 
             Trình độ chuyên môn: Đại học nông nghiệp 
             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
             Email: phamthi thuhien@hanam.gov.vn 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

Điện thoại: 0226 3830 006

    8.1  Ông Nguyễn Quyết Tiến

             Chức vụ: Trưởng phòng

             Sinh năm: 1970

             Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Email: nguyenquyettien@hanam.gov.vn
    8.2  Bà Đỗ Thị Thoa
             Chức vụ: Phó trưởng phòng 
             Sinh năm 1974
             Quê quán: Xã Văn Lý – huyện Lý Nhân 
             Trình độ chuyên môn: Học viện tài chính
             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

             Email: dothithoa@hanam.gov.vn

   8.3 Ông Trịnh Trung Hiếu

              Chức vụ: Phó trưởng phòng

              Sinh năm: 1979

             Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính - kế toán

             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
             Điện thoại: 0948795666

             Email: trinhtrunghieu@hanam.gov.vn     

 

9. Phòng Tư pháp thị xã

Điện thoại: 0226 3550 756 

    9.1  Ông Lê Mạnh Hà

             Chức vụ: Trưởng phòng 

             Sinh năm: 1976

             Quê quán: xã Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Tư pháp và Hành chính Nhà nước

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Email: lemanhha@hanam.gov.vn 

   9.2 Ông Phạm Mạnh Thắng 
             Chức vụ: Phó trưởng phòng 
             Sinh năm: 1977
             Quê quán: Phường Hoà Mạc - thị xã Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
             Email: phammanhthang@hanam.gov.vn 

 

10. Thanh tra thị xã

Điện thoại: 0226 3830 280

  10.1  Bà Nguyễn Khánh Thơ

             Chức vụ: Chánh thanh tra thị xã            

             Sinh năm: 1978

             Quê quán: Xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Email: nguyenkhanhtho@hanam.gov.vn 
  10.2  Ông Chu Thanh Tùng

             Chức vụ: Phó Chánh thanh tra thị xã

             Sinh năm: 1974

             Quê quán: Xã Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

             Email: chuthanhtung@hanam.gov.vn

11. Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã

Điện thoại: 0226 3830 726

    11.1 Ông Phạm Huy Hoàng 
              Chức vụ: Trưởng phòng 
              Sinh năm: 1974
              Quê quán: Phường Hòa Mạc - thị xã Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Quản lý kinh tế 
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3830 726
              Email: phamhuyhoang@hanam.gov.vn 

    11.2 Bà Nguyễn Thị Thu Hòa

             Chức vụ: Phó Trưởng phòng

             Sinh năm: 1979
             Quê quán: xã Tiên Ngoại  - thị xã Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa

             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

             Điện thoại: 0963509588

             Email: nguyenthithuhoa79@gmail.com 

    11.3  Bà Lê Thị Kim Bình
            Chức vụ: Phó Trưởng phòng
            Sinh năm: 1981
            Quê quán: Xã Tiên Hiệp – thành phố Phủ Lý
            Trình độ chuyên môn: Đại học Thể dục thể thao
            Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
            Điện thoại:
            Email: nguyenvantai@hanam.gov.vn

 

12. Phòng Y tế thị xã

Điện thoại: 0226 3550 684

    12.1 Ông Trần Hữu Thắng

             Chức vụ: Trưởng phòng

             Sinh năm: 1975

             Quê quán: xã Tiên Nội - thị xã Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học BS chuyên khoa I

             Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

             Điện thoại:

             Email: tranhuuthang@hanam.gov.vn

 

13. Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã

Điện thoại: 0226 3830 740

    13.1 Ông Trần Nho Hợp

             Chức vụ: Giám đốc

             Sinh năm: 1963

             Quê quán: xã Tiên Nội - thị xã Duy Tiên

             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

             Email: trannhohop@hanam.gov.vn   
    13.2 Ông Nguyễn Việt Bình
             Chức vụ: Phó Giám đốc
             Sinh năm: 1974
             Quê quán: Phường Lam Hạ - thành phố Phủ Lý
             Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng
             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
             Email: nguyenvietbinh@hanam.gov.vn 

 

14. Trung tâm phát triển cụm công nghiệp thị xã

Điện thoại: 0226 3563 332

    3. Ông Nguyễn Như Uy

              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND thị xã (Phụ trách)

              Sinh năm: 1982

              Quê quán: xã Nhật Tân – huyện Kim Bảng

              Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính – Ngân hàng

                                                  Thạc sỹ, Ngành Kinh tế           

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 

              Email: nguyennhuuy@hanam.gov.vn 

 

15. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên

Điện thoại: 0226 3573 345 OR 0226 3831 928

    15.1 Ông Trần Văn Tiến

             Chức vụ: Giám đốc

             Sinh năm: 1978
             Quê quán: xã Trác Văn - thị xã Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Toán

             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

             Email:

             Điện thoại: 0983 505 804

   15.2 Ông Vũ Hồng Quyết

             Chức vụ: Phó giám đốc

             Sinh năm: 1966

             Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp

             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

             Email: vuhongquyet@hanam.gov.vn

    15.4 Ông Lê Văn Đương

             Chức vụ: Phó giám đốc

             Sinh năm: 1970                                    

             Quê quán: xã Châu Sơn - thị xã Duy Tiên  

             Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi

             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

             Email: levanduong@hanam.gov.vn 


 16. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Điện thoại:  
   16.1 Ông Nguyễn Thành Đô
            Chức vụ: Phó Giám đốc 
            Sinh năm: 1977
            Quê quán: xã Trác Văn – thị xã Duy Tiên
            Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Quản lý đất đai
            Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
            Email: nguyenthanhdo@hanam.gov.vn 

17. Ban quản lý dự án thị xã

Điện thoại: 0226 3550 135
    17.1 ÔngTrần Quốc Đạt

            Chức vụ: Giám đốc

            Sinh năm: 1975

            Quê quán: Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội

            Trình độ chuyên môn: Đại học Giao thông vận tải

            Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

            Email: tranquocdat@hanam.gov.vn 

18. Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao thị xã

Điện thoại: 0226 3830 142
    18.1 Ông Nguyễn Văn Thạch

              Chức vụ: Giám đốc trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao 

              Sinh năm: 1984 

              Quê quán: phường Châu Giang - thị xã  Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi – CN Thiết kế công trình

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp    

    18.2 Ông Lê Như Ngọc

            Chức vụ: Phó Giám đốc

            Sinh năm: 1979

            Quê quán: xã Mộc Nam – thị xã Duy Tiên

            Trình độ chuyên môn: ĐH thủy lợi – ngành Công trình

            Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

            Email: lenhungoc.dt@hanam.gov.vn 
    18.3  Bà Nguyễn Thanh Hương

             Chức vụ: Phó Giám đốc

             Sinh năm: 1980

             Quê quán: xã Hợp Lý – huyện Lý Nhân

             Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

             Email: nguyenthanhhuong@hanam.gov.vn                                    

 

19. Trung tâm Y tế thị xã
Điện thoại: 
    19.1 Ông Nguyễn Ngọc Luyện
            Chức vụ: Giám đốc
            Sinh năm: 1966
            Quê quán: Phường Hòa Mạc  - thị xã Duy Tiên
            Trình độ chuyên môn: Đại học Bác sỹ chuyên khoa I
            Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
            Điện thoại: 0989435668
            Email: nguyenvanluyen@hanam.gov.vn

    19.2 Bà Phạm Thị Hoa
            Chức vụ: Phó Giám đốc
            Sinh năm: 1982
            Quê quán: Xã Tiên Nội - thị xã Duy Tiên
            Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
            Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
            Điện thoại: 0989435668
            Email: baominhgiabao@gmail.com

 

20. Đội quản lý trật tự đô thị
Điện thoại: 
    20.1 Ông Nguyễn Đức Thuận
              Chức vụ: Đội trưởng
              Sinh năm: 1977
              Quê quán: xã Hoàng Đông - thị xã Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Đại Nam
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
              Email: nguyenducthuan@hanam.gov.vn 

 

21. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp
Điện thoại: 
    21.1 Ông Phạm Đăng Khôi
             Chức vụ: Giám đốc
             Sinh năm: 1984
             Quê quán: xã Mộc Bắc - thị xã Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành KH cây trồng
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
             Email: phamdangkhoi@hanam.gov.vn

​ 


Tin liên quan