Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình công tác năm 2024 của UBND thị xã Duy Tiên

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Chương trình công tác năm 2024 của UBND thị xã Duy Tiên
Ngày 02 tháng 01 năm 2024, Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND Về việc Ban hành Chương trình công tác năm 2024 của UBND thị xã
Dưới đây là toàn văn Quyết định số 01/QĐ-UBND: Chương trình công tác năm 2024.pdf