Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tư pháp, thị xã Duy Tien

Giới thiệu chung Chức năng - Nhiệm vụ  
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tư pháp, thị xã Duy Tien
Ngày 06/9/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thị xã Duy Tiên
Dưới đây là toàn văn Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND​: Tải tại đây.pdf