Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND: Sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và c...

Thông tin cần biết  
Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND: Sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam"
Sáng ngày 30/9/2022, Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là Chi bộ cơ quan được Ban Thường vụ Thị ủy chọn làm điểm để rút kinh nghiệm triển khai tới các chi bộ thuộc UBND thị xã

 


Các đại biểu dự hội nghị sinh hoạt chuyên đề


Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND thị xã; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thị ủy, các đồng chí Bí Chi bộ các cơ quan thuộc UBND thị xã, các đồng chí đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND thị xã.
 


Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Chi bộ quán triệt mục đích, yêu cầu của Kế hoạch số 75-KH/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


Tại buổi sinh hoạt, sau khi đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Chi bộ quán triệt mục đích, yêu cầu của Kế hoạch số 75-KH/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Trương Thị Hường – Phó Bí thư Chi bộ trình bày tóm tắt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
 


Đồng chí Trương Thị Hường – Phó Bí thư Chi bộ trình bày tóm tắt nội dung nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam".


Tại hội nghị sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tập trung tham luận, làm rõ hơn nhận thức của bản thân về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi đã được học tập, nghiên cứu tác phẩm. Cùng với đó là liên hệ sâu sắc, gắn lý luận với thực tiễn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách như vai trò của đại biểu HĐND, các ban của HĐND, nâng cao chất lượng thẩm tra các văn bản, chất lượng và hiệu quả của công tác giám sát thường xuyên và chuyên đề, việc phản ánh ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và tuyên truyền góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội.
 

Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND thị xã tham luận tại hội nghị


Qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cán bộ, đảng viên của Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND thị xã nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; Kiên định các nguyên tác xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn xã hội, tạo ra động lực mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, hiện thực hóa ý chí vươn lên, phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
 


Đ/c Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sinh hoạt chuyên đề


Phát biểu chỉ đạo hội nghị sinh hoạt, đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt của Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND thị xã, đánh giá cao sự tâm huyết, nghiên cứu sâu sắc nội dung tác phẩm và liên hệ sát với từng nhiệm vụ, công việc được giao của các đảng viên tham gia thảo luận tại hội nghị; trong thời gian tới, đồng chí giao Chi bộ, các cán bộ, đảng viên Chi bộ tiếp tục nghiên cứu sâu sắc nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với việc thực hiện “tự soi, tự sửa" và gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Cũng tại Hội nghị sinh hoạt chuyên đề, đồng chí giao nhiệm vụ đối với các đồng chí Bí thư các chi bộ thuộc UBND thị xã cần tiếp tục nghiên cứu kỹ các hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 20-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 10-HD/TU của Ban Thường vụ Thị ủy để tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tháng 10 và cụ thể hóa nhiệm vụ đối với từng chi bộ gắn với nội dung “Tự soi, tự sửa" đối với từng đảng viên. Các chi bộ, cơ quan có nhiều quần chúng, cần lồng ghép sinh hoạt chi bộ và cơ quan đảm bảo phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, nhằm đạt được mục đích, yêu cầu đề ra./.
 


Hoàng Hồng