Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Hộ Kinh doanh

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (84 thủ tục)  
Thủ tục chấm dứt hoạt động của Hộ Kinh doanh

Trình tự thực hiện:

- Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện (các huyện chưa thành lập Trung tâm hành chính công) hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ: motcua.hanam.gov.vn .

Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến, Hộ gia đình, cá nhân yêu cầu chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ này. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn thương nhân nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

- Hồ sơ sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.

- Hồ sơ sau khi được tiếp nhận chuyển phòng Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định và giải quyết.

- Nhận kết quả:

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp tổ chức, cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính (nếu có nhu cầu).

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, thương nhân khi đến nhận kết quả mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến

Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

* Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân và tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không thu.

Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Doanh nghiệp 2014.

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.​