Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo số 77/BC-UBND Tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học, nhiệm vụ khoa học, đề án, kế hoạch  
Báo cáo số 77/BC-UBND Tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 21/5/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Báo cáo số 77/BC-UBND Tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Duưới đây là toàn văn Báo cáo số 77/BC-UBND​: Tải tại đây.pdf