Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn huyện về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn huyện về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên đã phối hợp với Sở Nội vụ, các Sở, ngành của tỉnh và các cơ quan chuyên môn và các cơ quan, đơn vị liên quan lập Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.


Việc triển khai lấy ý kiến của nhân dân về nội dung của Đề án phù hợp với đặc điểm dân cư, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, dân chủ, đảm bảo tiến độ và tuân thủ đúng theo Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về hướng dẫn việc lấy kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

Trên cơ sở báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến cử tri của UBND các xã, thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện đã tổng hợp báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến cử tri trên địa bàn. 

Dưới đây là toàn văn Báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn huyện Duy Tiên về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam: BÁO CÁO KẾT QUẢ LẤY Ý KIÊN CỬ TRI.pdf

​ 


duytien.gov.vn