Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Tổ chức diễn tập thị xã: Quán triệt, giao nhiệm vụ diễn tập; tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2021

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Ban Tổ chức diễn tập thị xã: Quán triệt, giao nhiệm vụ diễn tập; tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2021
Ngày 16/6/2020, Ban Tổ chức diễn tập thị xã tổ chức hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ diễn tập; tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thị xã và các xã, phường tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2021.


 
Các đại biểu dự hội nghị


Tại hội nghị, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã đã trình bày khái quát ý định diễn tập diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn thị xã năm 2021. Theo đó, diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn thị xã thị xã năm 2021 dự kiến vào khoảng cuối tháng 7 năm 2021. Trong đó: Diễn tập khu vực phòng thủ tiến hành qua 3 giai đoạn (gồm: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; giai đoạn tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và giai đoạn thực hành tác chiến phòng thủ ); diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tiến hành qua 2 nội dung (gồm diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực hành).


Đ/c Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập thị xã quán triệt, giao nhiệm vụ cho các thành viên tham gia diễn tập KVPT; PCTT-TKCN thị xã năm 2021
Để cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập thị xã đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thị xã và các địa phương tham gia diễn tập và phục vụ bảo đảm cho diễn tập cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Ban Thường vụ Thị ủy, Kế hoạch của UBND thị xã về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn thị xã, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo từ thị xã đến cơ sở; từ đó, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang; tích cực, chủ động làm công tác chuẩn bị và tham gia diễn tập đạt kết quả tốt, bảo đảm bí mật, an toàn, tiết kiệm và không làm ảnh hưởng đến hoạt động điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các cương vị diễn tập tuân thủ nghiêm túc nội dung, chương trình, quy trình, quy định của cuộc diễn tập, bám sát sự chỉ đạo, đạo diễn của tỉnh, nắm chắc tình huống, nhiệm vụ của cương vị đảm nhiệm, tự chuẩn bị nội dung đúng với nguyên tắc lý luận, sát với thực tiễn và bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong diễn tập.

Ban CHQS thị xã là cơ quan trung tâm phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an, phòng Kinh tế thị xã và các cơ quan có liên quan; bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Đạo diễn diễn tập tỉnh để tham mưu giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập thị xã chuẩn bị văn kiện, các yếu tố cung cấp cho cuộc diễn tập. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thị xã báo cáo xin ý kiến của ngành dọc cấp trên cử cán bộ, chuyên viên phối hợp với Ban CHQS thị xã và các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, nội dung, văn kiện diễn tập của ngành mình theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập thị xã và đạo diễn diễn tập tỉnh

Các xã, phường: Mộc Nam, Mộc Bắc, Hoàng Đông, Đồng Văn là các địa phương tham gia diễn tập cùng với thị xã, chủ động tổ chức quán triệt và triển khai tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập, bảo đảm sát thực tế, không phô trương, hình thức, an toàn tuyệt đối. Huy động lực lượng, phương tiện, bảo đảm an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội và các điều kiện tham gia diễn tập, phục vụ diễn tập theo kế hoạch hiệp đồng của Ban Tổ chức diễn tập thị xã.

Sau diễn tập các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Tổ chức điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến; xây dựng, củng cố hệ thống các công trình quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập thị xã yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thị xã, các xã, phường căn cứ theo Kế hoạch công tác chuẩn bị diễn tập của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập thị xã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tâp phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn thị xã và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường năm 2021.


Đ/c Đại tá - Thạc sỹ Nguyễn Đình Tuấn -Trưởng khoa Quân sự địa phương Trường Quân sự Quân khu 3 truyền đạt nội dung về tổ chức, phương pháp diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng


Tiếp đó, các đại biểu đã nghe giảng viên trường Quân sự quân khu 3 tập huấn về tổ chức, phương pháp diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; nghe đạo diễn diễn tập của tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức, phương pháp diễn tập PCTT-TKCN và bồi dưỡng, hướng dẫn cho các cương vị diễn tập xây dựng văn kiện, chuẩn bị nội dung theo quy trình diễn tập./.


Tin: Hoàng Hồng
Ảnh: Quang Huy​