Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Dân vận thị ủy Duy Tiên tổng kết công tác dân vận, tôn giáo, thực hiện qui chế dân chủ năm 2019

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Ban Dân vận thị ủy Duy Tiên tổng kết công tác dân vận, tôn giáo, thực hiện qui chế dân chủ năm 2019
Sáng ngày 16/01/2020, Ban Dân vận thị ủy Duy Tiên tổng kết công tác dân vận, tôn giáo, thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.


Đ/c Chu Hồng Cử - HUV, Phó trưởng Ban Dân vận thị xã báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng năm 2020

Năm 2019, Ban Dân vận thị ủy Duy Tiên chủ động tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác dân vận, tôn giáo và qui chế dân chủ; Đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là phong trào thi đua dân vận khéo với 60 mô hình được xây dựng trên các lĩnh vực. Trong đó khối phòng, ban, ngành, đoàn thể 21 mô hình, khối phường, xã 39 mô hình;Ban dân vận thị ủy cũng chọn xây dựng điểm mô hình “chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" tại phường Hòa Mạc và xã Mộc Bắc; Tình hình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn ổn định, đồng bào lương giáo đoàn kết, an ninh tôn giáo đảm bảo. Việc thực hiện qui chế dân chủ ở từng cơ sở trên địa bàn đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Năm 2020, Ban Dân vận thị ủy Duy Tiên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trên các lĩnh vực, tăng cường công tác quản lý nhà nước về, giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong quá trình đại hội đảng các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện qui chế dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.​

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Tham luận tại hội nghị các đại biểu nêu kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác dân vận chính quyền, gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng mô hình điểm chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, xây dựng mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế.


Đ/c Phạm Ngọc Long – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo


Đ/c Trần Đình Tiến - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận thị xã phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Long – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương kết quả Ban Dân vận thị ủy đạt được trong năm 2019, chỉ rõ tồn tại hạn chế cần khắc phục. Đồng chí cũng đề nghị Ban Dân vận thị ủy tiếp tuc làm tốt công tác tuyên truyền năm dân vận chính quyền 2020; Đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 290, Nghị quyết số 25 về triển khai thực hiện các văn bản mới liên quan đến công tác dân vận; Đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua dân vận khéo; Tăng cường kiểm tra gián sát việc thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, trọng tâm là thực hiện mô hình “chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ"./.

Thùy Hương – Quang Huy