Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thị xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 163/KH-UBND ngà...

Tin tức - Sự kiện  
Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thị xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 13/12/2021 của UBND thị xã
Thời gian qua mặc dù ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhưng UBND Thị xã Duy Tiên đã chỉ đạo Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng CSXH thị xã Duy Tiên bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, tổ chức, chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường triển khai kịp thời vốn tín dụng ưu đãi đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

 
Trên cơ sở Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thị xã Duy Tiên đã bám sát vào mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, Nghị quyết HĐQT và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng CSXH tích cực tham mưu cho Thị ủy, HĐND, UBND thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội, duy trì việc cân đối nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi từ ngân sách địa phương chuyển sang ủy thác qua Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Sau thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư đã làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng CSXH. Nhờ vậy, hoạt động tín dụng CSXH không ngừng phát triển và ngày càng ổn định; nguồn vốn phục vụ cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay ngày càng tăng, chất lượng tín dụng ngày một tốt hơn, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội tại địa phương. Thông qua nguồn vốn vay tín dụng CSXH đã giải quyết việc làm cho lao động địa phương, cải thiện đời sống, góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn tệ nạn tín dụng đen, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Kết quả đến 30/11/2021 doanh số cho vay của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Duy Tiên đạt 85,455 tỷ đồng cho 1.972 lượt khách hàng được tiếp cận vốn để phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế, học tập, an sinh xã hội. Trong đó: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới thoát nghèo được 925 hộ với số vốn 43,37 tỷ đồng; cho vay xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được 676 hộ với số vốn 13,5 tỷ đồng; cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được 289 hộ với số vốn 14,8 tỷ đồng, Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn được 63 hộ với số tiền là 2,4 tỷ đồng, Cho vay nhà ở xã hội được 19 hộ với 8,3 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH. Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thị xã Duy Tiên sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 13/12/2021 của UBND thị xã Duy Tiên đối với tín dụng CSXH như: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị 40, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của tín dụng CSXH trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng CSXH; xác định đây là một nội dung công tác thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền các cấp; Chỉ đạo các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH trong quản lý, nâng cao hiệu quả tín dụng CSXH. Thực hiện tốt công tác nhận uỷ thác của Ngân hàng CSXH, nắm chắc tình hình sử dụng vốn của người vay. MTTQ thị xã tiếp tục triển khai, mở rộng cuộc vận động “Vì người nghèo" nhằm bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng CSXH hội thực hiện các chương trình tín dụng CSXH; Xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng CSXH; Cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương uỷ thác sang Ngân hàng CSXH nhằm bổ sung nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng CSXH...


Bài viết: Vũ Trọng Hiểu – Giám đốc PGD NHCSXH thị xã