Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO

Lịch tiếp dân  
THÔNG BÁO
                Lịch tiếp công dân năm 2016

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và các quy định của tỉnh, huyện về công tác tiếp công dân, Ủy ban nhân dân huyện thông báo lịch tiếp công dân năm 2016 tại trụ sở tiếp công dân như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ

- Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tiếp công dân vào ngày 10 và ngày 20 hàng tháng, nếu các ngày trên trùng vào ngày nghỉ thì tổ chức tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo.

- Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân định kỳ. Trường hợp Chủ tịch UBND huyện không thể tiếp công dân theo lịch thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

- Thành phần tham gia tiếp công dân định kỳ lãnh đạo, công chức các cơ quan gồm: Ban Tiếp công dân, Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện và thủ trưởng các cơ quan khác có nội dung công dân có ý kiến ở lĩnh vực đơn vị mình phụ trách.

- Mời Thường trực HĐND huyện, Văn phòng Huyện uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ tham gia tiếp công dân.

2. Tiếp công dân đột xuất

- Tiếp công dân đột xuất thực hiện trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013 và theo yêu cầu của Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND huyện.

- Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân đột xuất. Trường hợp Chủ tịch UBND huyện đi vắng thì uỷ quyền cho Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

- Thành phần tham gia tiếp công dân đột xuất do người chủ trì quyết định.

3. Tiếp công dân thường xuyên

- Tổ chức vào các ngày làm việc, trong giờ hành chính theo quy định.

- Ban Tiếp công dân huyện phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy bố trí lực lượng trực tiếp công dân  thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân của huyện.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, ban, ngành có liên quan và công dân được biết./.