Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sáp nhập Trường mầm non thị trấn Hòa Mạc

Sáp nhập Trường mầm non thị trấn Hòa Mạc
QUYẾT ĐỊNH
Về việc sáp nhập Trường mầm non thị trấn Hòa Mạc và Trường mầm non Hoa Hồng thành Trường mầm non thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non;
Căn cứ Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non;
Căn cứ Thông tư số 05/2011/TT-BGD&ĐT ngày 01 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2010/TT-BGĐ&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 647/2000/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy- cán bộ, công chức và lao động;
Căn cứ Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên và Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Sáp nhập Trường mầm non thị trấn Hòa Mạc và Trường mầm non Hoa Hồng thành Trường mầm non thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
1. Địa điểm: đặt tại thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Trường  Mầm non thị trấn Hòa Mạc có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động.
2. Thu hồi con dấu cũ của Trường mầm non Hoa Hồng về cơ quan có thẩm quyền để quản lý.
Điều 2. Trường mầm non thị trấn Hòa Mạc được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Quyết định số 14/2018/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non; Thông tư số 05/2011/TT-BGD&ĐT ngày 01 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2010/TT-BGĐ&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan sắp xếp tổ chức bộ máy; bố trí, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý, giáo viên và nhân viên; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy và quy định nhiệm vụ cụ thể cho trường hoạt động.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 

Nơi nhận:
CHỦ TỊCH
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
 
- Như điều 4;
 
- LĐVP(2), NC, VX(B);
 
- Lưu VT, NC.
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai Tiến Dũng