Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

VĂN BẢN 2015 VĂN BẢN THÁNG 1  
10/11/2014
Thông tư hướng dẫn thực hiện QĐ số 1465/QĐ-TTg ngày 21/8/2013 của thủ tướng chính phủ v/v thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép
07/11/2014
Triển khai thực hiện thông tri số 27TT-UH ngày 30/12/2013 của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng