Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

25/03/2022
Ngày 17/3/2022, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Kế hoạch số 45 /KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
23/02/2022
Nhằm Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác CCHC; tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2022 đã đề ra; Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, nhân viên; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, tổ chức ngày một tốt hơn; Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC); lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân, tổ chức tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện TTHC, giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên.; Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin tuyên truyền trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời kết quả đạt được, những mặt tích cực hoặc hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; Ngày 22/02/2022, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
22/02/2022
Nhằm Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu quả quản lý của chính quyền, vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các Hội đoàn thể; phát huy ý thức tự giác, tự nguyện của người dân để phong trào phát triển bền vững và chất lượng ngày càng được nâng cao. Đưa phong trào phát triển về chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng con người mới có tư tưởng đạo đức lối sống lành mạnh; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội; Gắn kết và phát huy vai trò của phong trào với phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa và các hoạt động văn hóa tại cơ sở. Ngày 21/02/2022, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thị xã Duy Tiên ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phong trào năm 2022
11/01/2022
Với mục đích nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm soát TTHC của thị xã năm 2022, đẩy mạnh mục tiêu đơn giản hóa TTHC. Kịp thời phát hiện đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ những TTHC, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp, gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của cá nhân, tổ chức trên địa bàn; Thông qua công tác rà soát, đánh giá quy định, TTHC nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong thực hiện TTHC, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, bảo đảm sự ổn định phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngày 10/01/2022, UBND thị xã Duy Tiên ban hành kế hoạch số 05/KH-UBND về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thị xã Duy Tiên
31/12/2021
Ngày 31/12/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Văn bản số 1370/UBND-TN&MT về việc Lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Duy Tiên
16/09/2021
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về tổ chức Tết Trung thu năm 2021 ngày 13/9/2021
06/07/2021
Ngày 25/6/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Báo cáo số 144/BC-UBND về Kết quả thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ
06/01/2021
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND Triển khai Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trên địa bàn thị xã Duy Tiên đến năm 2025