Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch và thể lệ cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" huyện Duy Tiên

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
Kế hoạch và thể lệ cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" huyện Duy Tiên

Kế hoạch số 59/KH-UBND  ngày 27 tháng 10 năm 2014 của UBND huyện Duy Tiên về Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCNVN trên địa bàn huyện Duy Tiên.

Thể lệ số 01/TL-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ban Tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCNVN" huyện Duy Tiên.