Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy

Tổ chức bộ máy Thị Ủy  
Huyện ủy

THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ 

    1. Ông Nguyễn Đức Vượng

              Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Yên Nam - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật - ĐH Công đoàn

                                                  Thạc sỹ: Quản lý Kinh tế
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp            

              Điện thoại: 0226 3690 376

              Email: nguyenducvuong@hanam.gov.vn
    2. Ông Nguyễn Văn Duy

               Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ

               Sinh năm: 1959

               Quê quán: xã Mộc Bắc - huyện Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học tổng hợp
               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

               Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp             

               Điện thoại: 0226 3690 319

   3. Ông Phạm Hồng Thanh 

              Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện
              Sinh năm: 1966                                    

              Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi
                                                 Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA)

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Trình độ Quản lý Nhà nước: Cử nhân             

              Điện thoại: 0226 3830 123

              Email: phamhongthanh@hanam.gov.vn

 

THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ

    1. Ông Nguyễn Văn Lực

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện
              Sinh năm: 1961
              Quê quán: xã Bạch Thượng - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp I
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp             

              Điện thoại: 0226 3831 610

              Email: nguyenvanluc@hanam.gov.vn

   2. Ông Ngô Văn Liên

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

                                                   Thạc sỹ: Quản lý Kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 097

              Email: ngovanlien@hanam.gov.vn

    3. Ông Nguyễn Bá Xuân

              Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

              Sinh năm: 1966

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quân sự

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp            

              Điện thoại: 0226 3830 503

              Email: nguyenbaxuan@hanam.gov.vn

    4. Ông Phạm Kiên Cường 

              Chức vụ: Trưởng Công an huyện

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Thanh Phong - huyện Thanh Liêm

              Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 143

    5.  Bà Trịnh Thị Hằng

              Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT huyện ủy

              Sinh năm: 1972
              Quê quán: xã Trác Văn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: ĐH Kinh tế Quốc dân
                                                  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA)

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3690 318

              Email: trinhthihang@hanam.gov.vn

    6. Ông Phạm Đức Luân

              Chức vụ: Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy

              Sinh năm: 1962

              Quê quán: xã Mộc Bắc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 095

              Email: phạmducluan@hanam.gov.vn

     7. Ông Phạm Văn Sơn

              Chức vụ: Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Bách khoa
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại:

 

HUYỆN UỶ VIÊN

    1. Ông Trương Quốc Việt

               Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

               Sinh năm: 1980                                    

               Quê quán: xã Bắc Lý - huyện Lý Nhân
               Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Ngành Quản lý công            

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Văn hóa – Xã hội

               Điện thoại:

               Email: truongquocviet@hanam.gov.vn 

   2. Ông Nguyễn Quý Hùng

              Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

              Sinh năm: 1980

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 131

              Email: nguyenquyhung@hanam.gov.vn 

   3. Ông Chu Hồng Cử

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện

              Sinh năm: 1970                                    

              Quê quán: xã Đọi Sơn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Lao động - Xã hội

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 375

              Email: chuhongcu@hanam.gov.vn

   4. Ông Nguyễn Tiến Đông

              Chức vụ: Chánh án Tòa án

              Sinh năm: 1972

              Quê quán: Xã Hoàng Đông – Huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: ĐH Chuyên ngành kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 926

              Email: nguyentiendong@hanam.gov.vn

   5. Bà Chu Thị Hồng

              Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

              Sinh năm: 1981                                 

              Quê quán: xã Đọi Sơn - huyện Duy Tiên   

              Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học XH&NV

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

              Điện thoại: 0226 3830 591

   6. Ông Trần Thanh Phong

              Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ huyện

              Sinh năm: 1960

              Quê quán: TT Hoà Mạc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3503 836

              Email: tranthanhphong@hanam.gov.vn

   7. Ông Trần Đình Tiến

              Chức vụ: Trưởng Ban dân vận Huyện ủy

              Sinh năm: 1968                                    

              Quê quán: xã Châu Sơn - huyện Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 726

              Email: trandinhtien@hanam.gov.vn  

   8. Ông Trần Quang Tuyến

              Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

              Sinh Năm: 1962

              Quê quán: xã Châu Sơn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 328

              Email: tranquangtuyen@hanam.gov.vn  

  9. Bà Nguyễn Khánh Thơ 

              Chức vụ: Chánh thanh tra huyện

              Sinh năm: 1978 

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên 

              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 280

              Email: nguyenkhanhtho@hanam.gov.vn  

  10. Ông Vũ Mạnh Hải 
              Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 
              Sinh năm; 1971
              Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học 
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Email: vumanhhai@hanam.gov.vn

  12. Ông Phạm Văn Thập 

              Chức vụ: Trưởng phòng NN&PTNT huyện 
              Sinh năm: 1975

              Quê quán: xã Tiên Nội - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

                                                  Thạc sỹ Kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Email: phamvanthap@hanam.gov.vn

  13. Ông Vũ Trí Thức

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

              Sinh năm: 1971

              Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi

                                                   Thạc sỹ:

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại:

              Email: vutrithuc@hanam.gov.vn

  14. Ông Nguyễn Văn Khuyến

              Chức vụ:Trưởng phòng LĐTB&XH

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: xã Yên Bắc  - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Công đoàn

                                                  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  15. Ông Nguyễn Anh Tuấn

              Chức vụ: Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  16. Bà Lưu Thị Hương Lan

              Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thương mại

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp    

  17. Ông Nguyễn Văn Thạch

              Chức vụ: Bí thư huyện đoàn 

              Sinh năm: 1984 

              Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp    

  18. Ông Đinh Đức Cảnh 

              Chức vụ: Chủ tịch hội nông dân huyện 

              Sinh năm: 1980                                    

              Quê quán: xã Bạch Thượng - huyện Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp    

  19. Ông Hoàng Đức Cảnh

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1961

              Quê quán: xã Mộc Bắc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý đất đai

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

              Điện thoại: 0226 3555 898

  20. Ông Nguyễn Văn Tời

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ xã Yên Bắc

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

              Điện thoại: 0226 3831 221

  21. Ông Lê Tuấn Thanh 

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Châu Giang
              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 161

  22. Bà Vũ Thị Kim Mai

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Tiên Phong
              Sinh năm: 1966

              Quê quán: xã Tiên Phong - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  23. Ông Vũ Kiên
              Chức vụ: Chánh văn phòng Huyện ủy
              Sinh năm: 1976
              Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học 
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  24. Ông Phạm Hồng Thắng

              Chức vụ: Phó trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy

              Sinh năm: 1976

              Quê quán: Xã Tiên Tân – Thành phố Phủ Lý

              Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế - Chính trị

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3835 883​


Tin liên quan  
Thị ủy (05/12/2019)